BÌNH TAM GIÁC

Bình tam giác dùng để thí nghiệm đo tỷ trọng và thể tích.

 

Bình chọn sản phẩm: (1.0 / 3 Bình chọn)