HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

Axit clohydric HCl
Loại chai 500ml

Axit flohydric HF
Loại chai 500ml

Natri hyđrôxit NaOH
Loại chai 500ml

Axit sunfuric H2SO4
Loại chai 500ml

Chỉ thị phenolphtalein
Loại chai 100g

Tannin 
Loại lọ 250g

Rượu etylic
Loại chai 500ml

Hóa chất Bạc nitrat AgNO3, 
dung dịch 0,1 N
Loại 1 Ống chuẩn

Hóa chất Amoni sunfoxyanua NH4SCN, 
dung dịch 0,1 N
Loại ống chuẩn

Hóa chất Axit nitric HNO3
Loại chai 500ml

Hóa chất Chỉ thị sắt (III) amoni sunfat 
FeNH4(SO4)2.12H2O
Loại chai 500ml

Hóa chất Hyđrô peoxit H2O2, 
dung dịch 30 %
Loại chai 500ml

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)