HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

 1. Axit clohydric HCl, Loại chai 500ml
 2. Axit flohydric HF, Loại chai 500ml
 3. Natri hyđrôxit NaOH, Loại chai 500ml
 4. Axit sunfuric H2SO4, Loại chai 500ml
 5. Chỉ thị phenolphtalein, Loại chai 100g
 6. Tannin, Loại lọ 250g
 7. Rượu etylic, Loại chai 500ml
 8. Hóa chất Bạc nitrat AgNO3, dung dịch 0,1 N, Loại 1 Ống chuẩn
 9. Hóa chất Amoni sunfoxyanua NH4SCN, dung dịch 0,1 N, Loại ống chuẩn
 10. Hóa chất Axit nitric HNO3, Loại chai 500ml
 11. Hóa chất Chỉ thị sắt (III) amoni sunfat FeNH4(SO4)2.12H2O, Loại chai 500ml
 12. Hóa chất Hyđrô peoxit H2O2, dung dịch 30 %, Loại chai 500ml

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Nước cất 1 lần Việt Nam Lít 30 1.818 54.540
2 Hóa Chất: *# Acid hydrochloric AR (HCl) Xi Long 500 ml Chai 1 39.091 39.091
3 Hóa Chất: Sodium hydroxide 96% (NaOH) Xi Long 500 g Chai 1 43.636 43.636
4 Hóa Chất: *# Acid sulfuric AR (H2SO4), nghiêm cấm sử dụng
trong việc sản xuất ma túy Xi Long 500 ml Chai 1 43.636 43.636
5 Hóa Chất: # Acid nitric AR (HNO3) Xi Long 500 ml Chai 1 45.455 45.455
6 Hóa Chất: * Phenolphthalein Prolabo 100g Chai 1 545.455 545.455
7 Hóa Chất: NH4Fe(SO4)2.12H2O AR Xi Long 500 g Chai 1 90.000 90.000
8 Hóa Chất:* Hydrogen peroxide 30% (H2O2) Xi Long 500 ml Chai 1 43.636 43.636
9 Hóa Chất: *# Ethanol absolute AR (C2H5OH) Xi Long 500 ml Chai 1 57.273 57.27
1 Dụng cụ: Giấy lọc định lượng 201 chảy nhanh f11 (100tờ/hộp)
T.Quốc Hộp 1 131.481 131.481
2 Dụng cụ: Bình tam giác có vòi 500ml không vạch Glassco Cái 1 172.222 172.222
3 Dụng cụ: Bình tam giác có vòi 1 Lít không vạch Glassco Cái 1 287.963 287.963
4 Dụng cụ: Vỏ can 30 Lít Việt Nam Cái 1 42.593 42.593

Ống chuẩn Ammonium thiocyanate solution,
NH4SCN 0.1N - Merck, Đức
Ống 1,000 980.000,00 980.000 10% 98.000
2 Hóa chất Acid flohydric HF, 500ml Lít 0,500 200.000,00 100.000 10% 10.000
1 Ống chuẩn AgNO3 0.1N (VN) ống 3,00 516.363,667 1.549.091
2 Acid Tannic 250g/chai ( TQ ) chai 1,00 777.273,000 777.273
1 Bếp cách thủy 2chỗ-Model: HH-S2 Cái 1 2.000.000 2.000.000
1 Cân kỹ thuật AB-FPA214 Cái 1 12.037.037 12.037.037
1 Cân điện tử HAW-30kg Cái 1 1.850.000 1.850.000
2 Cân điện tử HAW-3kg Cái 1 1.850.000 1.850.000
3 Cân điện tử GS - 1202N (1200g) Cái 1 2.550.000 2.550.000
1 Ống đong nhựa 1000ml Vạch Trắng / ONELAB Cái 1 72.000 72.000
2 Cốc nhựa có quai vạch trắng 5000ml / ONELAB Cái 1 120.000 120.000

1 Nhiệt kế rượu -20--> +110 độ C, / ONELAB Cái 5 18.000 90.000

1 Bình hút ẩm có vòi màu trắng f300mm / ONELAB Cái 2 950.000 1.900.000
2 Chén sứ 50ml / ONELAB Cái 30 16.000 480.000

1 Ống đong nhựa 500ml Vạch Trắng / ONELAB Cái 3 46.000 138.000
2 Cốc nhựa có quai vạch trắng 2000ml / ONELAB Cái 3 60.000 180.000
3 Cốc nhựa có quai vạch trắng 5000ml / ONELAB Cái 3 120.000 360.000
1 Ống đong thủy tinh 250ml_ONELAB/TQ Cái 4 47.000 188.000

1 Bình hút ẩm có vòi màu trắng f300mm_ONELAB/TQ Cái 1 950.000 950.000
2 Chén sứ 50ml_ONELAB/TQ Cái 20 15.000 300.000
3 Chén sứ 100ml_ONELAB/TQ Cái 10 30.000 300.000

1 Bình hút ẩm có vòi f240mm_ONELAB/TQ Cái 2 756.000 1.512.000

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)