CÂN CƠ THÍ NGHIỆM

Cân cơ thí nghiệm dùng để cân các loại vật liệu dùng trong các thí nghiệm.


 

Bình chọn sản phẩm: (4.2 / 1 Bình chọn)