BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

Bộ thí nghiệm xác định điểm bắt lửa - bốc cháy nhựa xác định điểm chớp cháy của nhựa đường lõng có điểm chớp cháy không lớn hơn 93C.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)